Održana Koordinacija Stožera civilne zaštite i prijem povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske

Facebook
Twitter
LinkedIn

U Velikoj vijećnici Grada Pazina 1. ožujka 2023. godine održana je Koordinacija Stožera civilne zaštite Grada Pazina i Stožera civilne zaštite Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, temeljem obveza iz Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini. Sjednici su prisustvovali članovi Stožera civilne zaštite, te predstavnici pravnih subjekata koji također provode aktivnosti iz Programa.

Program aktivnosti kojeg donosi Vlada RH, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, temeljni je izvršni dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti svih subjekata uključenih provedbu mjera zaštite od požara na teritoriju Republike Hrvatske. Sve aktivnosti provode se za učinkovito preventivno i operativno djelovanje u cilju smanjenja broja požara raslinja na otvorenom prostoru, smanjenja štete i broja ljudskih žrtava, opožarenih površina, zaštite kritične infrastrukture, povećanja sigurnosti stanovništva, turista i zaštite njihove imovine.

Sjednicu je vodio Vjekoslav Valenta, novi načelnik Stožera civilne zaštite Grada Pazina koji od početka ove godine obnaša dužnost zapovjednika JVP Pazin i PVZ Pazin. Na samoj sjednici, usvojen je Plan rada Stožera civilne zaštite za pripremu požarne sezone te je razmotreno stanje zaštite od požara u 2022. godini. Također, predloženo je usvajanje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti na području Grada Pazina za 2023. godinu kojeg donose izvršna tijela jedinica lokalne samouprave, a razmotren je i usvojen Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora svih subjekata zaštite od požara na području PVZ Pazin za 2023. godinu.

Članovi stožera razmotrili su i usvojili Odluku o uspostavi odgovarajućih zapovjednih mjesta kod zapovijedanja i koordinacije u gašenju požara, kao i Financijski plan potrebnih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone, prije svega za rad vatrogasnih postrojbi PVZ Pazin.

Predloženo je i usvajanje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara na području Grada Pazina za 2023. godinu kojeg donose izvršna tijela jedinica lokalne samouprave, a razmotreno je i provođenje postupanja za uključivanje Stožera civilne zaštite u slučaju kada je zbog razmjera opasnosti od požara na otvorenom prostoru potrebno proglasiti veliku nesreću.

Na sjednici je zaključeno i da su vatrogasne postrojbe PVZ Pazin, sve žurne službe i drugi pravni subjekti na području Pazinštine spremni za provođenje zadaća iz Programa aktivnosti, kontinuirano tijekom cijele godine, a preventivne mjere intenziviraju se u vrijeme povećane požarne opasnosti koja u pravilu traje od 1. lipnja do 30. rujna.

Nakon radne sjednice Stožera održan je prijem povodom 1. ožujka, Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske.

U ime gradonačelnice Suzane Jašić, odsutne zbog bolesti, sve prisutne članove Stožera civilne zaštite Grada Pazina i Općina Pazinštine, predstavnike žurnih službi i drugih operativnih snaga u sustavu civilne zaštite pozdravio je zamjenik gradonačelnice Dragan Družeta i čestitao im Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske.

Naglasio je i da Grad Pazin, sukladno važećim propisima i proračunskim mogućnostima  kontinuirano razvija sustav civilne zaštite i povezuje resurse i sposobnosti svih sudionika sustava civilne zaštite, s ciljem uspostavljanja racionalnog i učinkovitog sustava civilne zaštite koji osigurava uspješno izvršavanje mjera i aktivnosti civilne zaštite. 

„Posljednjih godina svjedoci smo pojave sve većeg broja  izvanrednih negativnih događaja, velikih nesreća i katastrofa prouzročenih iznenadnim djelovanjem prirodnih sila (potresi, poplave, požari, suše, ekstremne temperature, klizišta), tehnoloških nesreća, pandemije i slično, koji ugrožavaju zdravlje i živote građana, materijalna i kulturna dobra i okoliš, te predstavljaju veliko društveno i ekonomsko opterećenje za zajednicu. Prevencija i saniranje posljedica tih nesreća, odnosno provođenje mjera civilne zaštite moguće je samo zajedničkim djelovanjem svih sudionika sustava civilne zaštite“, istaknuo je Družeta.

Dodao je i kako postoji potreba za boljom opremljenošću operativnih snaga civilne zaštite, kao i za izgradnju adekvatne infrastrukture za smještaj ljudstva i opreme žurnih službi i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite za što nedostaje financijskih mogućnosti proračuna Grada i Općina te kao se nada da će se pojaviti prilika da se izgradnja infrastrukture prijavi na neki natječaj iz EU fondova.

 U posebno obraćanju, Družeta je Serđu Šiliću, dugogodišnjem zapovjedniku JVP Pazin i PVZ Pazin, te načelniku Stožera civilne zaštite Grada Pazina i Stožera Općine Pazinštine, koji krajem ovog mjeseca odlazi u zasluženu mirovinu, zahvalio na predanom i odgovornom radu, na odricanjima i naporima koje je uložio u rad vatrogasnih postrojbi i sustava civilne zaštite, sve za dobrobit naše zajednice.

Također je novom zapovjedniku JVP Pazin i PVZ Pazin, te načelniku Stožera civilne zaštite, Vjekoslavu Valenti zaželio uspješan rad i suradnju sa svim operativnim snagama sustava civilne zaštite, te što manje intervencija na požarima i drugim nesrećama.

U ime  Službe civilne  zaštite Pazin prisutne je pozdravio i čestitao Dan civilne zaštite Renato Kalac koji je također zahvalio Serđu Šiliću na dugogodišnjem radu u sustavu civilne zaštite i na suradnji sa svim operativnim snagama sustava. Istaknuo je da Grad Pazin i Općine Pazinštine uspješno razvijaju i unapređuju svoj sustav civilne zaštite. Grad i Općine imaju Procjene rizika od velikih nesreća, Planove djelovanja civilne zaštite, godišnje analize sustava, godišnje planove i smjernice razvoja sustava, članovi Stožera završili su propisanu izobrazbu, imenovani su povjerenici civilne zaštite, te određene pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Pohvalio je i Planove rada zimske službe za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima. Naglasio je da Grad Pazin i Općine Pazinštine u razvoj sustava civilne zaštite ulažu značajna financijska sredstva u okviru svojih proračunskih mogućnosti, sve u cilju podizanja spremnosti operativnih snaga da spremno odgovore na potencijalne rizike od velikih nesreća koje se mogu dogoditi.

Serđo Šilić, zahvalio se na čestitkama za odlazak u mirovinu, a žurnim službama i drugim subjektima u sustavu civilne zaštite zahvalio se na uspješnoj dugogodišnjoj suradnji u operativnom djelovanju. Posebno je istaknuo suradnju s djelatnicima zdravstvenog sustava u svim zajedničkim aktivnostima za vrijeme pandemije uzrokovane virusom COVID-19.

Pročitajte još...