KAMPANJA U GOSTIMA | Ovako odrađenu sjednicu Vijeća prezentira pićanska pročelnica – samo pogledajte…

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dana 31. siječnja 2023. godine u 17,00 sati održana je 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Pićan na kojoj su prisustvovali svi vijećnici. Sjednicu je vodio i predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Daniel Stanić.

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan
  2. Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan
  3. Odluka o socijalnoj skrbi
  4. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2023. godinu
  5. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva Općine Pićan za vrednovanje prijavljenih programa i projekata iz područja kulture
  6. Odluka o imenovanju članova Komisije za statut, poslovnik i zakonodavstvo Općine Pićan
  7. Odluka o priznanjima Općine Pićan
  8. Vijećnička pitanja.

 

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi ili prijedloga, te je stoga usvojen kako je i predložen. Zapisnik sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Pićan prihvaćen je bez rasprave, jednoglasno, sa 9 glasova „za“.

Eli Mišan, odgovorna voditeljica izrade prijedloga plana iz tvrtke Urban plan d.o.o., prezentirala je prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan, te iznijela najvažnije izmjene koje se Odlukom o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan predlažu.

Napomenula je da su u tijeku postupka prikupljeni zahtjevi javnopravnih tijela, razmatrani zahtjevi građana za izmjene građevinskih područja, te provedene dvije javne rasprave. Nakon kraće rasprave, Odluka je usvojena jednoglasno sa 9 glasova „za“.

Odluka o socijalnoj skrbi koja je predložena na donošenje zamjenjuje Socijalni program Općine Pićan donesen 2009. godine. Njime se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Pićan, propisana Zakonom o socijalnoj skrbi te prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. Odluka je usvojena jednoglasno, sa 9 glasova „za“.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pićan za 2023. godinu, kojom je propisano da ukupni iznos sredstava za rad vijećnika u 2023. godini iznosi 2.390,00 EUR, odnosno 22,13 EUR po vijećniku mjesečno.

Stručno povjerenstvo Općine Pićan za vrednovanje prijavljenih programa i projekata iz područja kulture je stručno savjetodavno tijelo koje se osniva radi stručnog vrednovanja prijavljenih programa i projekata iz područja kulture od interesa za Općinu Pićan za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine, a Odluku o osnivanju Stručnog povjerenstva vijeće je usvojilo jednoglasno, sa 9 glasova „za“.

Odlukom su imenovani članovi Komisije za statut, poslovnik i zakonodavstvo, koja je radno tijelo Općinskog vijeća Općine Pićan, a koja prati provedbu Statuta, raspravlja o načelnim pitanjima usuglašavanja propisa sa Statutom, podnosi nacrt prijedloga odluke o raspisivanju referenduma, predlaže donošenje i promjenu Poslovnika, prati provedbu Poslovnika i obavlja i druge poslove određene Poslovnikom. Imenovani članovi su Dražana Težak kao predsjednica, te članovi Daniel Stanić, Stefan Šestan, Antun Bažon i Martina Bilić. Odluka o imenovanju usvojena je jednoglasno sa 9 glasova „za“.

Odlukom o priznanjima Općine Pićan, koja je također usvojena jednoglasno sa 9 glasova „za“, zamjenjuje se Odluka o priznanjima iz 2002. godine, a njome se vrši usklađivanje Odluke s odredbama Statuta, te se ažuriraju i dodaju pojedine odredbe radi pobližeg određenja. Javna priznanja Općine Pićan su Plaketa, Nagrada, Priznanje počasnog građanina i Zahvalnica.

Usvojeni akti objavljeni su u „Službenim novinama Općine Pićan“ br. 2/23 od 01. veljače 2023. godine.

Pročitajte još...