VIDEO | Grad Pazin kreće u izmjene i dopune Prostornog plana, posljednje izmjene i dopune bile su 2020. godine

Facebook
Twitter
LinkedIn
Suzana Jašić, gradonačelnica Pazina

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina donijeta je Oluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pazina. Kako se radi o vrlo važnim izmjenama i time važnom dokumentu za građane i građanke, gradonačelnica Grad Pazina Suzana Jašić u današnjem priopćenju za javnost detaljnije je predstavila razloge i ciljeve pokretanja izmjena.

Širenje građevinskog područja

Radi se, dakle, o Planu koji obuhvaća cijelo područje Grada Pazina, odnosno 137,37 kilometara kvadratnih, a čije su posljednje izmjene i dopune bile 2020. godine. Naglasila je kako se izradi izmjena i dopuna pristupa najviše zbog velikog broja pristiglih zahtjeva vlasnika zemljišta na području obuhvata Plana što utječe na promjenu i proširenje granica građevinskog područja i prenamjenu zemljišta.

Također, radi usklađenja sa stvarnim stanjem na terenu, namjera je kroz izmjene cjelovito preispitati urbanizirana zemljišta, odnosno neizgrađeni dio građevinskih područja naselja i mogućnosti proširenja tih područja te odrediti uređene i neuređene dijelove građevinskog područja i utvrditi detaljnosti izrade urbanističkih planova uređenja.

Naime, kako je navela, činjenica je da je u području obuhvata Plana velik broj građevinskih čestica koje su urbanizirane, a na kojima zbog konfiguracije zemljišta nije moguća gradnja. Izmjenom Plana takve će se čestice utvrditi terenskim obilaskom i izuzeti iz građevinskog područja.

Istaknula je i kako će širenju građevinskog područja pridonijeti i 900 ozakonjenih zgrada koje će dati realnu sliku o postotku izgrađenosti cijelog područja Grada Pazina, a koja mora biti veća od 50% u pojedinom naselju da bi se širila zona gradnje.

Spomenula je i kako je u prethodne tri godine zaprimljen velik broj zahtjeva za izdavanje akata za građenje koji su pozitivno riješeni što je rezultiralo izgradnjom većeg broja stambenih i drugih zgrada (što znači da će se zemljište u prostorno planskoj dokumentaciji označiti kao izgrađeno), čime se također povećava spomenuti postotak izgrađenosti i otvara mogućnost proširenja građevinskog područja u pojedinim naseljima.

Prostorno – planski prioriteti za budući razvoj Pazina

U Plan će se uvrstiti i planska rješenja infrastrukturne mreže odnosno trase sustava javne odvodnje i pročišćavanja na području šireg dijela grada, kao i ključne prostorno – planske prioritete koji se tiču planova bitnih za budući razvoj grada, a usmjereni su na; stvaranje urbanog prostora i njegovu uređenost, funkcionalniju prometnu povezanost te zelenu i plavu infrastrukturu.

Prioritet je, kako navodi, odrediti i zone za građevine javne i društvene namjene. Planira se i novo područje za poticajnu stanogradnju, a važno je i planiranje građevinskih područja gospodarske namjene za razvoj digitalnih i zelenih tehnologija te obnovljivih izvora energije.

Rokovi izrade izmjene i dopune Plana

Planirani rok za izradu Izmjena i dopuna Plana je dvadeset (20) mjeseci od stupanja na snagu Odluke. Provest će se svakako javno savjetovanje i javna rasprava oko konačnog prijedloga, a prije toga biti će određen i rok za dostavu novih zahtjeva ili prijedloga.

Pročitajte još...