Za izgradnju putem POS-a čak 117 zahtjeva – pogledajte Rang listu

Facebook
Twitter
LinkedIn
U Foškićima će se graditi zgrada za 10-15 stanova

Početkom kolovoza Grad Pazin objavio je Javni poziv za za podnošenje zahtjeva za kupnju stana po Programu društveno poticajne stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju POS-ovih stanova.

Stanovi će se graditi na katastarskoj čestici koja je zadovoljavala uvjet komunalne opremljenosti, a koju je Grad Pazin namijenio u tu svrhu. Radi se o lokaciji u Novom naselju, kod skretanja za Foškiće gdje će se izgraditi manja stambena zgrada. Broj stanova (10-15) bit će poznat nakon izrade idejnog projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva bio je kraj rujna 2023. godine te je u svrhu informiranja Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) održala početkom rujna u Pazinu prezentaciju na kojoj su zainteresirani saznali sve relevantne informacije.

Kako je gradonačelnica Suzana Jašić istaknula tada na prezentaciji “Naravno da ta jedna zgrada neće udovoljiti svim potrebama, međutim, Grad Pazin ima još vlastitog zemljišta koje ćemo staviti u funkciju za nove POS stanove. Za neka gradska zemljišta procedura i komunalno opremanje traje nešto duže, ali svakako ćemo nastaviti suradnju s APN-om”.

Zaprimljeno 117 zahtjeva

Zaprimljeno je 117 zahtjeva, od toga je jedan zaprimljen izvan roka te se nije razmatrao, a jedan ne ispunjava uvjet zbog čega nema pravo na kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Pazina i nije uvršten na Prijedlog Liste reda prvenstva.

Bodovanje je izvršeno sukladno Odluci i Javnom pozivu, na osnovi ispunjenja kriterija na dan objave javnog poziva, 1. kolovoza 2023. godine. Pregledom dokumentacije ustanovljeno je da je po toj osnovi bilo je najviše pogrešno ispunjenih zahtjeva, primjerice, godine prebivanja, životna dob i sl.

Također, prema mjerilu stupnja obrazovanja (stupnja stručne spreme) podnositelja zahtjeva, bodovali su se isključivo magistri struke, stručni specijalisti ili visoka stručna sprema, a ne i prvostupnici (baccalaureus) odnosno viša stručna sprema.

U slučajevima kada su dva ili više podnositelja zahtjeva imali jednak broj bodova, sukladno Odluci, prednost u ostvarivanju prava imao je onaj podnositelj zahtjeva koji, prema navedenom redoslijedu:

  • ima više bodova po osnovi mjesta i vremena prebivanja,
  • ima više bodova po osnovi životne dobi,
  • je rođen kasnije.

Sve ostale informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove Grada Pazina osobno ili putem telefona na 052 635-105 u uredovno radno vrijeme.

Podnošenje prigovora 

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na Prijedlog Liste reda prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Prijedlog Liste reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste reda prvenstva u roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pazina, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnica Grada Pazina.

Prigovor se podnosi putem pošte na adresu: Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, ili osobno u Pisarnicu Grada Pazina, u zatvorenoj omotnici  s naznakom „PRIGOVOR – PROGRAM POS – NE OTVARAJ“. U slučaju da je prigovor predan pošti preporučeno ili ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom predaje tijelu kojem je upućen. Prigovori izvan navedenog roka neće se razmatrati.

Nakon odlučivanja po prigovorima, Gradonačelnica Grada Pazina, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje Konačnu Listu reda prvenstva. Konačna Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pazina te se dostavlja APN-u. 

Očekuje se da bi, zbog zahtjevne procedure i javnih nabava, kamen temeljac za pazinsku zgradu mogao biti položen za godinu do godinu i pol dana, a zatim slijedi potpisivanje ugovora s kupcima prema konačnoj Listi prvenstva.

Prijedlog Liste donosimo na linku: Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa POS-a za Grad Pazin

Pročitajte još...