PRESS KONFERENCIJA: Grad Pazin i Dječji vrtić Olga Ban Pazin o upisima, cijeni vrtića, novom vrtiću i sufinanciranju neupisane djece

Facebook
Twitter
LinkedIn

Danas je u Gradu Pazinu održana konferencija za medije s ciljem informiranja javnosti oko upisa djece u program predškolskog i ranog odgoja djece u Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj 2022/2023. godini, kao i o cijenama usluga uz mogućnost sufinanciranja u obrtima za dadilje te privatnim vrtićima na području Grada Pazina i okolice. Podijeljene su i informacije oko izgradnje područnog vrtića na Starom Pazinu, kao i o razdvajanju vrtića na dvije ustanove, a jedna od tema bila je i devastacija „donjeg“ vrtića.

Upisi  u Dječji vrtić „Olga BanPazin u pedagošku godinu 2022/2023.godine

Upravno vijeće je 14. travnja 2022. donijelo Odluku o pokretanju postupka upisa u Dječji vrtić „Olga BanPazin u pedagošku godinu 2022/2023. Roditelji ili skrbnici svoju će djecu moći upisati u Matični vrtić u Pazinu i u sve područne vrtiće u razdoblju od srijede 11. svibnja, do srijede 18. svibnja 2022. i to elektronskim putem.

U program predškolskog odgoja mogu se upisati djeca koja do 31.kolovoza 2022. navršavaju tri godine. U program ranog odgoja (jaslice) mogu se upisati djeca koja do 31. kolovoza 2022. godine navršavaju godinu dana.

Djeca se upisuju u prijavljene programe ovisno o broju slobodnih mjesta i postignutom mjestu na rang-listi. Ukoliko postoji potreba za upisom djece mlađe od tri godine u područne vrtiće u kojima nije organiziran rani (jaslički) odgoj – Cerovlje, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi, a sukladno broju slobodnih mjesta, Vrtić ima mogućnost, na prijedlog Povjerenstva za upise, primiti djecu koja do 28. veljače 2023. navršavaju tri godine života prema kriteriju uzrasta od starijeg ka mlađem.

Na prijedlog Povjerenstva za upise, ovisno o broju prijavljene djece, osiguravanju materijalnih i financijskih uvjeta od strane Grada i pripadajućih općina, poštujući odredbe Državnog pedagoškog standarda, ravnateljica potom donosi Privremenu rang listu koja će biti objavljena 24. lipnja 2022. Roditelji imaju pravo prigovora na rang listu u roku od 15 dana od dana objave. Upravno vijećee Vrtića u roku od osam dana od isteka roka za podnošenje prigovora razmatra i rješava pristigle prigovore i donosi Odluku o konačnoj rang listi.

Izgradnja vrtića na Starom Pazinu

U 2021. godini na temelju velikog broja neupisane djece i nemogućnosti proširenja postojećih smještajnih kapaciteta donijeta je odluka o izgradnji novog, suvremenog Dječjeg vrtića na Starom Pazinu sa svim potrebnim prostorima za organizaciju odgojno-obrazovnog procesa, a najmanje uz primjenu koje propisuju Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe te pravila pedagoške struke.

Nakon analize dviju mogućih lokacija, lokacija za izgradnju objekta je građevna parcela, površine cca 7.200,00 m2 koja se nalazi u prigradskom naselju Stari Pazin. Kroz IV. Izmjene i dopune GUP-a koje je Gradsko vijeće usvojilo 31. 3. 2022. propisani su uvjeti provedbe zahvata u prostoru.

Do sada su za potrebe izgradnje dječjeg vrtića na Starom Pazinu izvršene slijedeće aktivnosti:

U tijeku je izrada geodetske dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole, izrađen je Idejno – tehnički koncept izgradnje Dječjeg vrtića Stari Pazin u listopadu 2021.godine, te je izrađen geotehnički elaborat za navedeno područje. U završnoj je fazi izrada Glavnog projekta izgradnje vrtića i obližnje prometnice u zoni Lešće, a izdavanje građevinske dozvole očekuje se u srpnju 2022. godine.

Kapacitet planiranog dječjeg vrtića i potreban broj zaposlenika određuje se u skladu sa Državnim pedagoškim standardom. Predviđena je izgradnja objekta, koji će se voditi kao područni vrtić, kapaciteta pet jasličkih skupina i pet vrtićkih skupina, odnosno ukupno 160 djece raspoređene u deset skupina. Cjelinu spomenute ustanove čine zgrada, unutarnji prostori, prilaz i parkiralište, dječja igrališta i okoliš građevine.

Prema planovima u 2022. godini, raspisat će se javna nabava za izvođenje radova i građevinsko-stručni nadzor nad radovima.

S obzirom na povećanje cijena u gradnji i nedostatak radne snage, što utječe na rokove, nezahvalno je procjenjivati kad će vrtić biti gotov i koja će biti završna cijena projekta. Intencija Grada Pazina je da novi vrtić bude spreman za prihvat djecu za pedagošku godinu 2023/24.

Razdvajanje Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin na dvije ustanove

S obzirom da postoji potreba za usklađivanje rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin s Državnim pedagoškim standardom, u tijeku je podjela postojeće ustanove vrtića na dvije ustanove. Budući vrtić u Pazinu imat će područne vrtiće na Starom Pazinu i, u budućnosti, u Trvižu, dok će ostalih sedam općina imati jedinstveni vrtić sa sjedištem u Tinjanu. Procjena je da će odvojene ustanove započeti s radom u 2023. godini.

Cijena vrtića u pedagoškoj 2022./2023.godini

Gradonačelnica Grada Pazina, je nakon dogovora s načelnicima općina Pazinštine, donijela Odluku o iznosu mjesečne cijene predškolskog programa Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2022. godinu koju plaćaju roditelji ili skrbnici djeteta i sufinanciranju. Cijena će za Pazin ostati ista kao u pedagoškoj godini 2021/2022. i iznosit će 800 kn za jaslice i 750 kn za vrtićki program, što iznosi 38,93%, odnosno 36,49% u odnosu na ekonomsku cijenu vrtića koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Pazina, a koja iznosi 2.054,84 kuna.

Roditeljima djece koja ostvaruju uvjete upisa u gradski vrtić, a koja će ostati neupisana nakon provedbe postupka upisa, sufinancirat će se smještaj djece u obrtima za dadilje i u privatnim vrtićima s iznosom od 1.584,03 kune. Odluku o broju djece koji će se sufinancirati, Gradonačelnica donosi u srpnju nakon donošenja Odluke o konačnoj rang listi. Grad Pazin trenutno sufinancira 21 dijete. U planu je rebalans proračuna u kojem će se ova stavka povećati s prvotno planiranih 200.000 kuna na 357.000 kuna.

Devastacija „donjegvrtića i poziv građanima na reagiranje

Gradonačelnica Grada Pazina održala je radni sastanak s predstavnicima MUP-a 27. travnja 2022. godine u vezi devastacije stare šterne u „donjem“ vrtiću izgrađene između 1855. i 1874. godine, s ciljem prevencije kriminaliteta i daljnje devastacije javnih objekata i površina. Dogovoreno je kako će policija češće vršiti nadzor u pojedinim dijelovima grada nakon završetka nastave, ali i tijekom vikenda. Počinitelji su pronađeni 28. travnja 2022. i riječ je o maloljetnim osobama.

Gradonačelnica je pozvala građane da reagiraju kad uoče devijantna ponašanja, a mogu ih i prijaviti putem anonimne aplikacije “e-opažaj” ili “MUP – sigurnost i povjerenje” (fotografija, lokacija i napomena) kako bi se što žurnije reagiralo, preveniralo i sankcioniralo ponašanje koje šteti zajednici (npr. uništavanje imovine, nasilje, odbacivanje otpada u prirodu i divlji deponiji itd.). Čuvajmo svoj grad i jedni druge!

Pročitajte još...